คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำแบบประชารัฐ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  
     วันนี้(24 ส.ค.59) นายอนันต์ คำวัง ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 จัดที่ห้อง 1205 อาคารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ เลขที่ 119 ม.7 ต บ้านหลวง อ.จอมทอง เพื่อประสานการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่ พร้อมกับรับทราบผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อุทยานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ โครงการบริหารแบบประชารัฐ ทั้งด้านการอนุรักษ์ การนันทนาการ การศึกษาวิจัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รวมทั้ง การคุ้มครองและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อีกด้วย.//
 
24 สิงหาคม 2559 , 17:03 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา