ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธรณสุข เฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อไวรัสซิกาและไข้เลือดออกอย่างเข้มงวด

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ทุกอำเภอ เฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อไวรัสซิกาและไข้เลือดออกอย่างเข้มงวด ล่าสุดพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่อำเภอหางดง
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการรายงานสถานการณ์ไวรัสซิกา พบผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา รายแรกเป็นนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายที่สองเป็นหญิงอายุ 74 ปี และรายงานการเสียชีวิตเพิ่มของผู้ป่วยไข้เลือดออก เป็นเด็กหญิง อายุ 9 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านแพะดอยถ้ำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ทุกอำเภอควบคุมการติดเชื้อไวรัสซิกา และไข้เลือดออกอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้ปรับมาตรการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากพื้นที่เฝ้าระวัง เป็นพื้นที่ควบคุม กำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเข้มข้น มีการฉีดพ่นกำจัดยุงตัวเต็มวัย โดยการฉีดฝอยละออง ULV และการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย แบ่งการคุมเข้มออกเป็น 4 จุดควบคุม จุดแรก จุดที่พบคนไข้ 3 คน มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณรัศมี 100 เมตร 140 หลังคาเรือน แบ่งทีมเข้าควบคุม กำจัด และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย จำนวน 14 ทีม จุดที่ 2 จุดที่พบคนไข้ที่เป็นนักศึกษา มีบ้านเรือน 40 หลังคาเรือน แบ่งทีมเข้าควบคุม 4 ทีม จุดที่ 3 จุดที่พบคนไข้เป็นหญิงอายุ 74 ปี มีบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียง 53 หลังคาเรือน แบ่งเป็น 5 ทีม และจุดสุดท้ายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริเวณหอพักที่ผู้ป่วยพักในระยะที่ไม่สบาย โดยจะดำเนินการฉีดพ่นฝอยละออง ULV ในระยะ 3 วัน 5 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วัน และ 28 วัน ตามสูตร 0-3-5-7-14-21-28
ในเบื้องต้นได้ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อสม. นักศึกษา และกำลังทหาร ในพื้นที่เข้าร่วมปฏิบัติการควบคุม กำจัด และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างเข้มข้น ในระยะ 5 วันนี้ หากไม่สามารถควบคุม ทำลายแหล่งลูกน้ำให้เป็น 0 ได้ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะเข้ามาดำเนินการคุมเข้มในระยะต่อไป
 
2 กันยายน 2559 , 13:41 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย