กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ รองรับอุตสาหกรรม 4.0

  
    กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสร้างนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์ รองรับอุตสาหกรรม 4.0 นำร่องอุตสาหกรรมแฟชั่น เตรียมเปลี่ยนโครงการอุตสาหกรรม จากการรับจ้างผลิต สู่การออกแบบ ตามนโนบาย Thailand Industrial Design Center
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการแปซิฟิกริม ซึ่งเป็นการผนึกกำลังการศึกษาด้านการออกแบบระหว่าง 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพะเยา ในระหว่างวันที่ 5 – 18 กันยายน 2559 ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก ที่โรงแรมเก๊าไม้ล้านนา อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า การจัดโครงการนี้ เพื่อให้นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของรัฐบาลเกิดผลที่เป็นรูปธรรม สามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สามารถเปลี่ยนสินค้า “โภคภัณฑ์” ให้เป็นสินค้า นวัตกรรม สามารถนำ เทคโนโลยี มาผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และทุนวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ขยายผลสู่การปฏิบัติผ่านหน่วยงานเครือข่าย ด้านการออกแบบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ด้วยการยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้าในเชิงนวัตกรรม เชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรม เพื่อเตรียมเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม จากการรับจ้างผลิ สู่การออกแบบ ตามนโยบาย Thailand Industrial Design Center
ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์และนักศึกษาจากต่างประเทศแบบเข้มข้น พร้อมมีเป้าหมายในการนำวิถีชีวิตหรือทุนวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 30 ชิ้น ที่มีความทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ให้สามารถออกสู่ตลาดโลกได้
 
5 กันยายน 2559 , 17:19 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย