สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นตามภารกิจถ่ายโอนน้ำบาดาล ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างศักยภาพ และรับฟังความคิดเห็น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจน้ำบาดาล ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจถ่ายโอนน้ำบาดาล ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการสัมมนากว่า 400 คน โดยกล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และสร้างศักยภาพ แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ให้มีมาตรฐานและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานในภารกิจน้ำบาดาล เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากท้องถิ่น ประกอบการทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 3
ทั้งนี้ การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการยังคงมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคำแนะนำ และคำปรึกษาทางเทคนิควิชาการ จนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความพร้อมที่จะรับโอนภารกิจและสามารถปฏิบัติภารกิจให้ ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ำกว่าที่ส่วนราชการเดิมเคยปฏิบัติรวมทั้งมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็นหลักประกันการบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ
 
6 กันยายน 2559 , 13:30 น. , อ่าน 1293  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย