เชียงใหม่แถลงผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรอบปี 2559 ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาบ้า ตามแนวชายแดนเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้านยังมีอย่างต่อเนื่อง

  
    จังหวัดเชียงใหม่แถลงผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในรอบปี 2559 ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาบ้า ตามแนวชายแดนเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้านยังมีอย่างต่อเนื่อง ย้ำจะนำกลไกประชารัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น ในปี 2560 วันนี้(6 ก.ย.59) เวลา 14.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ที่ห้องไพฑูรย์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 2 หมื่น 100 กว่า ตารางกิโลเมตร มี 5 อำเภอที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ระยะทาง 227 กิโลเมตร ปัญหาการลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแหล่งผลิต และแหล่งพักยาอยู่ตรงข้ามแนวชายแดนของประเทศไทย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคง ปัญหาทางสังคม และปัญหาเศรษฐกิจ ในปีหน้าจังหวัดเชียงใหม่จะเน้นกลไกประชารัฐในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แหล่งพักยาจะอยู่ที่อำเภอแม่แตง, สันทราย, ดอยสะเก็ด และอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มชาวไทยภูเขา และนักท่องเที่ยวลำเลียงสู่ภาคใต้ของไทยมากขึ้นพื้นที่ที่จับกุมได้มากที่สุดอยู่ทีอำเภอเชียงดาว, แม่อาย และอำเภอฝาง ตามลำดับ.//
 
6 กันยายน 2559 , 19:47 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา