พิธีบวงสรวง ประดิษฐานรูปปั้นพระอินทร์เป่าสังข์ ที่ สปข.3 เชียงใหม่

  
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงรูปปั้นพระอินทร์เป่าสังข์ ศูนย์รวมใจของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประดิษฐานไว้ที่หน้าสำนักประชาสมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้(7 ก.ย.59) เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประวิน พัฒนาพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบพิธีบวงสรวงรูปปั้นพระอินทร์เป่าสังข์ สัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานเครือข่ายร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี จัดสร้างและได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่บริเวณด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า การจัดสร้างพระอินทร์เป่าสังข์ด้วยองค์เป็นสีทอง ความสูงตั้งแต่ฐานถึงส่วนปลาย 3 เมตร 20 เซนติเมตร หนัก 1.8 ตัน เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ" ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์ เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ ตามคติในวรรณคดีโบราณว่า พระอินทร์มีหน้าที่เป่าสังข์ชื่อ "ปาญจนันท์" ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปัดเป่าเหตุร้ายต่างๆ ในโลก สังข์ถือเป็นมงคลสามประการ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวท และตัวสังข์มีรอยนิ้วพระหัตถ์ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้เข้าใจอย่างกว้างขวาง.//
 
7 กันยายน 2559 , 13:06 น. , อ่าน 1303  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา