อำเภอสะเมิง จัดกิจกรรมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  
    หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเมิง ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยทุกภาคส่วน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่บริเวณโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและถวายเป็นพระราชกุศล
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง เป็นโครงการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอสะเมิงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายป่า ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่ ให้ราษฎรได้ฝึกอาชีพ ทอผ้า ทำการเกษตร ปศุสัตว์ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม งานจักสานและแกะสลัก โดยให้ทรงเน้นใช้บุคลากรวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ให้มากที่สุด เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นตามลำดับ
 
7 กันยายน 2559 , 14:27 น. , อ่าน 1278  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย