สนข. จัดรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

  
    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและส่งเสริมศักยภาพการคมนาคมส่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสำคัญในงานศึกษาโดยเกี่ยวข้องกับผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบ และโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากทุกภาคส่วนกว่า 300 คน
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวเส้นทางของระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ และรูปแบบเทคโนโลยีของระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม สอดรับความพึงพอใจของชาวเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์เมืองเชียงใหม่ใหม่ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการขยายตัวของเมืองไปสู่รอบนอกอย่างรวดเร็วทำให้มีปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับความต้องการการเดินทาง ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรดังที่เห็นในปัจจุบัน
ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคมและขนส่ง วัฒนธรรม การค้าและการลงทุน การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ จะเป็นแนวทางในการบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
7 กันยายน 2559 , 16:07 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย