รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบาย มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจัง
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายด้านยาเสพติดและเสริมสร้างความร่วมมือภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการงานของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเปิดโครงการเครือข่ายประชาชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังนโยบายกว่า 500 คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน 6 ด้านของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย นโยบายด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ นโยบายด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ และนโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มุ่งเน้นการใช้กลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นกลไกที่คิดขึ้นมาจากฐานราก บูรณาการทำงานร่วมกันกับอำเภอและจังหวัด
การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือ การอาศัยกลไกของภาคประชาชนในพื้นที่ ที่รู้ปัญหาดีที่สุดเข้ามาเป็นเครือข่ายประชาชน ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับชุมชนโดยมีการตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
 
8 กันยายน 2559 , 14:34 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย