รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระดับชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นการบูรณาการเชิงพื้นที่ในทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเตรียมพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา นำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับชาติ ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการ ตัวแทนภาคธุรกิจ คณะผู้บริหารโรงเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนากว่า 800 คน โดยกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการสร้างคน ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ โดยให้การศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึงให้เยาวชนเกิดความพร้อมเข้าสู่แรงงานฝีมือระดับชาติและมีนวัตกรรมที่มั่นคง เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐบาลจัดตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ชายแดน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล 10 จังหวัดพื้นที่ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส
 
8 กันยายน 2559 , 17:44 น. , อ่าน 1263  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย