กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาครูช่างรองรับอุตสาหกรรม 4.0

  
    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน ต่อยอดพัฒนาครูเร่งเสริมศักยภาพทักษะแรงงานในสาขาวิชาออโตเมชั่นและแมคคาทรอนิกส์ชั้นสูง เพื่อรองรับการก้าวสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 4.0 รองรับนโยบายของรัฐบาล
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดอบรมความรู้ในสาขาวิชาออโตเมชั่นและแมคคาทรอนิกส์ชั้นสูง ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นระบบออโตเมชั่น การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ไวร์เลส และการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับแรงงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรม ให้มีทักษะความสามารถตามความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีครูฝึกจำนวน 16 คน จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 12 แห่งทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ทางด้านดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันคีนันแห่งเอเชีย เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการ “Chevron Enjoy Science” ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพที่มีทักษะฝีมือ และพื้นฐานด้านสะเต็ม เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพแรงงานให้กับ 4 อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พลังงาน การเกษตร และไมโครอิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล โดยความร่วมมือของภาคเอกชนและรัฐบาล เป็นโครงการต่อเนื่องระยะ 5 ปี ใช้งบประมาณกว่า 1 พันล้านบาท
 
9 กันยายน 2559 , 17:52 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย