สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสถานการณ์ ความรุนแรงของการทุจริตคอรัปชั่นยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มลดลง

  
    ในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (2556-2560) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ รูปแบบ แนวโน้ม และความรุนแรงของการทุจริต จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่า สถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่นในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ การทุจริตเชิงนโยบายเป็นขบวนการ, การทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง, การรับเหมาโครงการของรัฐและการเรียกรับสินบนจากการจดทะเบียนนิตกรรม ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความเห็นครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผล ได้มารวบรวมข้อมูลเชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการพัฒนาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในยุทธศาสตร์ชาติที่เหมาะสม ต่อไป.//
 
12 กันยายน 2559 , 15:52 น. , อ่าน 1287  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา