จังหวัดเชียงใหม่ เสริมศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล ตามกลไกประชารัฐ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เสริมศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการตำบล ประกอบด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข พัฒนาชุมชน ครู และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนหมู่บ้าน ชุมชน ในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ทุกหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2560 ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตำบลเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยกล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรภาครัฐ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน หมู่บ้าน ชุมชน ในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การปฏิบัติในปี พ.ศ. 2560 ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สนองตอบนโยบายของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บาน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้ และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 81,905 หมู่บ้าน ชุมชน ทั่วประเทศ ให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2560 โดยใช้กลไกประชารัฐ
 
12 กันยายน 2559 , 16:14 น. , อ่าน 1257  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย