กรมทรัพยากรน้ำ ชี้แจง ทำความเข้าใจ โครงการ พัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมทรัพยากรน้ำ ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่
กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การพัฒนาระบบพยากรณ์ และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 20 หน่วยงาน ได้มีการนำเสนอโครงการติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ พร้อมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สารสนเทศเพื่อการบริหารและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านน้ำท่วม ด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และคุณภาพน้ำ ในลุ่มน้ำปิง ซึ่งจะติดตั้งสถานีสนามในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จำนวน 25 สถานี เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสถานีโทรมาตร แบบต่อเนื่องตามเวลาจริง พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบช่วยตัดสินใจ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านน้ำท่วม พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ทันสมัย
การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน้ำ แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การศึกษา ติดตั้ง ทดสอบ ระบบโทรมาตรอุทกวิทยารวมทั้งระบบพยากรณ์น้ำและบริหารการจัดการน้ำ ระยะเวลา 180 วัน, ระยะที่ 2 ทดสอบการใช้งานปรับแต่งและแก้ไขตัวแปรต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานฝึกอบรม และร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ระยะเวลา 360 วัน, ระยะที่ 3 ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภาคสนามในช่วงรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 360 วัน โดยพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดในลุ่มน้ำปิง วัง ป่าสัก และสะแกกรัง ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 67,131 ตารางกิโลเมตร
ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสียงภัยจากทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูน้ำหลากที่เกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ เพื่อทำการประมวลผล คาดการณ์ พยากรณ์และเตือนภัยจากสถานการณ์น้ำ และมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ได้ทราบสถานการณ์ล่วงหน้าโดยผ่านระบบ Internet
 
13 กันยายน 2559 , 15:32 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย