ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  
    ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงนามความร่วมมือ เตรียมเปิดหลักสูตรวิชาชีพใหม่ พัฒนาคนพิการให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเป็นที่ยอมรับในการประกอบอาชีพ
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ บูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่แตง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอย่างเป็นระบบ โดยในปี 2560 จะดำเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และพัฒนาให้คนพิการได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้เป็นที่ยอมรับในการประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
ทั้งนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอาชีพรุ่นที่ 29 ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ 51 คน ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 29 คน ผ่านการประเมินทักษะทางสังคม 5 คน และผู้ฝึกอาชีพระยะสั้นภายในชุมชน 350 คน
 
13 กันยายน 2559 , 15:33 น. , อ่าน 1315  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย