สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและไข้เลือดออก ตามมาตรการการควบคุมโรค กรณีพบเด็กหัวเล็ก เกิดจากพันธุกรรม

  
    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน ยังคงเฝ้าระวับควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น ตามมาตรการการควบคุมโรค เน้นเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ ส่วนกรณีพบเด็กหญิงหัวเล็ก ในพื้นที่อำเภอสันทราย ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสซิกา เกิดจากพันธุกรรม
นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวนทั้งหมด 12 ราย เป็นบุคคลทั่วไป 9 ราย หญิงตั้งครรภ์ 3 ราย โดยขณะนี้หญิงตั้งครรภ์ทั้ง 3 ราย ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาอยู่ในความดูแลของสูตินรีแพทย์ ซึ่งอาการเป็นปกติทุกราย ด้านการป้องกันที่ดีที่สุด คือการกำจัดลูกน้ำและยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง เป็นการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้เลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกรณีพบเด็กหญิงหัวเล็ก ลำตัวแคระแกร็น ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า เด็กรายดังกล่าว มีภาวะศีรษะเล็กจากความผิดปกติแต่กำเนิด เป็นโรคเซกเคลซินโดรม (Seckel syndrome) ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสซิกาแต่อย่างใด
สำหรับโรคไข้เลือดออก มีผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. – 11 ก.ย. 59 จำนวน 3,537 ราย เสียชีวิต 2 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมาคือ อายุ 15-24 ปี และอายุ 35-44 ปี โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอแม่ริม
 
14 กันยายน 2559 , 15:04 น. , อ่าน 1278  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย