สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เตรียมระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เตรียมจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักนักงานพัฒนาพิงคนคร เตรียมจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการแก่บุคลากรที่เป็นผู้ให้การศึกษา บุคลาการด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่เมืองมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครอีกด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำหนังสือเชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ขึ้น โดยเนื้อหา ประกอบไปด้วย ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงใหม่ในอดีต นับแต่การก่อสร้างเมืองเชียงใหม่และมีการพัฒนาในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน และนำไปสู่อนาคต พร้อมภาพประกอบในอดีตที่นับว่าหาดูได้ยากยิ่ง บางภาพเป็นภาพที่ได้รับความเมตตา จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหนังสือ และเป็นภาพส่วนบุคคลในอดีตที่ยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะมาก่อน ซึ่งเขียนและรวบรวมโดย รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิด เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” สามารถสำรองที่นั่งและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.pinkanakorn.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-920000
 
14 กันยายน 2559 , 18:06 น. , อ่าน 1283  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย