จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมความร่วมมือ 4 ประเทศ 9 ฝ่าย พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมความความร่วมมือ 4 ประเทศ 9 ฝ่าย เขตชายแดน จีน – ลาว – เมียนมา – ไทย ครั้งที่ 6 ในกรอบความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคมขนส่ง และด้านการศึกษา ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงวใหม่ เป็นประธานคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม เพื่อนำเสนอความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่าง 4 ประเทศ 9 ฝ่าย ผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกันทั้ง 9 ฝ่าย ในความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ เป็นการสนับสนุนและดำเนินความร่วมมือเศรษฐกิจรอบด้าน จีน –อาเซียนให้มากขึ้น และเพิ่มความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการค้า และการลงทุน และแสวงหาวิธีการแก้ไขด้านการส่งสินค้าขาเข้า ขาออกร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว พร้อมสนับสนุนด้านการค้าชายแดนให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการจัดคาราวานการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ จักรยาน โดยใช้เส้นทาง R3A และ R3B สร้างเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตชายแดน 4 ประเทศ ความร่วมมือด้านการขนส่ง ส่งเสริมการปฏิบัติตามสัญญาว่าด้วยการ อำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยแต่ละฝ่ายจะส่งเสริมพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำทางเรือและทางอากาศให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร ครู อาจารย์ และนักเรียน เพื่อศึกษาภาษาวัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน
สำหรับการประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมเสนอให้เมียนมาร์เป็นเจ้าภาพ จัดที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ซึ่งทางเมียนมาร์ แจ้งว่า ต้องนำเสนอเรื่องต่อรัฐบาลกลาง และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง โดยในการประชุมครั้งนี้ เชียงตุง เป็นสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก
 
15 กันยายน 2559 , 16:12 น. , อ่าน 1265  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย