กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินอย่างยั่งยืน สร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน ตั้งเป้าระดมสมาชิก 1 ล้านคน ภายในปี 2559
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินอย่างยั่งยืนกับเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน สถาบันการเงินชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยความรวมมือระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน
นายทฤษฎี ชุติวงษา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากการออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติต้องผ่านธนาคารของรัฐ คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารกรุงไทย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเงื่อนไขจะสมัครเข้ากองทุนการออมแห่งชาติได้นั้นจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าไม่ถึงธนาคารของรัฐ กอช.จึงได้จัดกิจกรรมนี้ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการเงินผูกกับธนาคารของรัฐอยู่แล้ว เพราะเครือข่ายชุมชนอยู่ในพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายกว่า สำหรับการออมขั้นต่ำเป็นการออมภาคสมัครใจ 50 บาทแต่ปีละไม่เกิน 13,200 บาท แต่เกณฑ์สมทบที่ได้จากรัฐจะแบ่งไปตามอายุ เช่น 50 ปีรัฐสมทบ 100% ของเงินสะสมแต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท อายุ 30-50 ปีรัฐสมทบ 80% ของเงินสะสมแต่ไม่เกินปีละ 960 บาท ทั้งนี้ กอช.ตั้งเป้าปีนี้จะมีสมาชิกทั่วประเทศ 1 ล้านคน ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ 4แสน 3 หมื่นคน
สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ต้องเป็นคนไทย มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จ บำนาญของรัฐ ไม่อยู่ในกองทุนอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากภาครัฐที่มีบำเหน็จ บำนาญ และ กอช. จัดกิจกรรมพิเศษภายใน 25 กันยายน นี้ เปิดให้บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไปสมัครกองทุนนี้ได้จากปกติสมัครไม่ได้ หรืออายุ 52 ปี จะเหลือเวลาออม 8 ปี แต่ก็ขยายให้ถึงอายุ 62 ปีและมีเงินสมทบจากรัฐบาลด้วย
 
15 กันยายน 2559 , 20:02 น. , อ่าน 1289  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย