จังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลและธงตราสัญลักษณ์ความปลอดภัย แก่กิจการประเภทโรงแรมและ รีสอร์ท ที่ผ่านการประเมิน ประจำปี 2559

  
    จังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัลและธงตราสัญลักษณ์ความปลอดภัย แก่โรงแรมและรีสอร์ท 53 แห่ง ที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบรางวัลและธงตราสัญลักษณ์ความปลอดภัยให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ระดับจังหวัด ปี 2559 โดยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยว จึงจัดให้มีการตรวจประเมินรับรองและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ทที่มีระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการร่วมกัน สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
ผลการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการ กลั่นกรองเห็นชอบให้ผ่านการรับรอง จำนวน 53 แห่ง โดยให้โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินด้วยคะแนนร้อยละ 100 เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ the best practice
 
16 กันยายน 2559 , 17:13 น. , อ่าน 1271  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย