สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการจัดทำแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวีดเชียงใหม่ ดร. อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและจัดทำแผนปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการในระดับภูมิภาค โดยในปีนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ ประกอบด้วย 7 ลุ่มน้ำหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัด ซึ่งถือได้ว่าลุ่มน้ำภาคเหนือเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศ โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 100 คน
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนต่าง ๆ เป็นการวางแผนการปรับตัวโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสถานภาพระบบนิเวศของชุมชนในปัจจุบันต่อไปในอนาคตด้วยเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ความเสี่ยงและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงเฉพาะที่ และเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สภาพเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาในชุมชน ซึ่งแนวทางการปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบหรือความเสี่ยงจากสภาอากาศแปรปรวนนั้น สามารถดำเนินการได้ในหลายรูปแบบ รวมถึงการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
การจัดทำแผนปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้พื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยไม่เกิดการสูญเสียหรือสามารถลดการสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุด เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่
 
16 กันยายน 2559 , 19:01 น. , อ่าน 1262  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย