จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

  
    สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น 299 คน ของโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น ในระดับชั้นต่าง ๆ ของโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 299 คน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากล และขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียน เยาวชน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพ และคุณธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และเยาวชนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นว่า การที่ได้รับเลือกมาเป็นนักเรียน เยาวชนดีเด่นในครั้งนี้ ต้องมีการคัดเลือกจากนักเรียนจำนวนมาก ขอให้ทุกคนมีความภูมิใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนของชาติ โดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมาหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์
 
17 กันยายน 2559 , 17:03 น. , อ่าน 1283  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย