ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560

  
    ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง แก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม ภายในปี 2560
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครอง ในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กว่า 230 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บุคลากรฝ่ายปกครองเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะตัวแทนภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
การขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 81,905 หมู่บ้าน ชุมชน ทั่วประเทศ ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2560 โดยใช้กลไก “ประชารัฐ”
 
17 กันยายน 2559 , 17:47 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย