กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งขับเคลื่อนการส่งออกไทยด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนการส่งออกไทยด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่จังหวัดเชียงใหม่
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเรื่อง Thailand 4.0 ขับเคลื่อนการส่งออกไทยด้วยนวัตกรรม โดยมี นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานเปิดการสัมมนา ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าใจทิศทางการพัฒนตานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ทางการค้า และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การยกระดับนวัตกรรม เป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนในการเพิ่มมูลค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่ การเพิ่มคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรม และก้าวจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สามารถพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 คือ โมเดลใหม่ เพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย 2 แนวคิดที่สำคัญ ประการแรก การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ และ ประการที่สอง เชื่อโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
19 กันยายน 2559 , 16:01 น. , อ่าน 1256  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย