จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการ อำเภอแม่แตง ต่อยอดการประกอบอาชีพให้คนพิการให้มีรายได้ที่ยั่งยืน

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง จัดโครงการฝึกทักษะการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า-นางรม ต่อยอดการประกอบอาชีพให้คนพิการให้มีรายได้ที่ยั่งยืน
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง จัดอบรม “โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ดให้กับคนพิการอำเภอแม่แตง” ระหว่างวันที่ 19 – 30 กันยายน 2559 ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ 2 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีและมีรายได้ที่สม่ำเสมอ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในการรับสัมปทาน การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน การฝึกงานจากผู้ประกอบการ และเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาส่งเสริมการประกอบอาชีพของชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง โดยการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งการจ้างงาน การประกอบอาชีพ การหาแหล่งเงินทุน การตลาดและสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรม เพราะเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของชมรม เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกซึ่งเป็นคนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีความรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทำให้มีงานทำ มีรายได้ในท้องถิ่น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการจุดประกายให้คนพิการในชุมชนอื่นๆ ได้มีกำลังใจที่จะทำงานและประกอบอาชีพ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มักมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวมากมาย หากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะทำให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตได้เช่นกัน
สำหรับคนพิการที่ต้องการสมัครงาน หรือนายจ้างที่ต้องการแจ้งตำแหน่งงานว่าง คัดรายชื่อผู้สมัครงานคนพิการ ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25,26 ทุกวันในเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob
 
19 กันยายน 2559 , 17:58 น. , อ่าน 1301  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย