จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559 / 60

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559 / 60 เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559 / 60 ระหว่างกลุ่มเกษตรกร 6 อำเภอ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อำเภอพร้าว อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอหางดง อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง และผู้ประกอบการค้าข้าว 5 ราย ซึ่งการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่มีแนวความคิดดำเนินการมาจากการลดต้นทุนการผลิตโดยการรวบรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สำหรับการทำนาแปลงใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2559 / 60 มีการทำนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพร้าว 5000 ไร่ เกษตรกร 435 ราย อำเภอสันทราย 1715 ไร่ เกษตรกร 200 ราย อำเภอฝาง 1944 ไร่ เกษตรกร 200 ราย อำเภอแม่อาย 2972 ไร่ เกษตรกร 200 ราย อำเภอหางดง 1485 ไร่ เกษตรกร 200 ราย และอำเภอสันกำแพง 1824 ไร่ เกษตรกร 200 ราย ได้มีการวางแผนด้านการตลาดให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดี มีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่และโรงสีข้าวในพื้นที่ โดยสามารถขายข้าวในราคาตลาดและบวกเพิ่มตันละ 200 ถึง 500 บาท แล้วแต่ชนิดของข้าวและคุณภาพ เพื่อจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวที่คุณภาพดีตามมาตรฐานที่กำหนด โดยจัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างการซื้อขายผลผลิตตั้งแต่ฤดูการผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นใจ โดยเป็นการลงนามความร่วมมือพร้อมกันทั่วประเทศ
 
20 กันยายน 2559 , 09:26 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย