จังหวัดเชียงใหม่ จัดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 – 2564

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 บูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 18 อำเภอ ตั้งแต่อำเภอสันป่าตอง ถึงอำเภอแม่อาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นการคาดการณ์อนาคตในอีก 4 ปีข้างหน้า ว่าจะเกิดเหตุการณ์ หรือภัยพิบัติด้านใด เพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ จึงจัดรับฟังความคิดเห็น เพื่อเติมเต็มให้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ทั้งหมด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
 
20 กันยายน 2559 , 15:03 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย