สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าติดตามควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าติดตามควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและยุงภายในบ้าน
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไวรัสซิกาล่าสุดในวันที่ 19 กันยายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวนทั้งหมด 13 ราย เป็นบุคคลทั่วไป 10 ราย หญิงตั้งครรภ์ 3 ราย สำหรับผู้ป่วยที่พบรายล่าสุดตรวจพบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นหญิง อายุ 24 ปี ซึ่งพักอาศัยในพื้นที่ตำบลท่าศาลา และทำงานในพื้นที่ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคแล้ว ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ คือ“เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ” เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ให้ทำอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ รวมถึงการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยใช้ยาทากันยุง นอนในมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 3 มกราคม - 18 กันยายน 2559 มีผู้ป่วยจำนวน 3,824 ราย เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคืออายุ อายุ 25-34 ปี และอายุ 10-14 ปี โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมือง และอำเภอสันกำแพง
 
20 กันยายน 2559 , 17:39 น. , อ่าน 1272  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย