เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มทักษะด้านการปฐมพยาบาล แก่บุคลากร พร้อมรองรับด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมพร้อมรองรับด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อเตรียมพร้อมรองรับด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวน ที่อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยกล่าวว่า การจัดฝึกทบทวนการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดและเพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลให้แก่บุคลากรด้านการบริการ โดยนำความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ได้มีการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคคลากรด้านการบริการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งเป้าพัฒนาระบบการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นต้นแบบสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัย และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ ให้การท่องเที่ยวเจริญเติบโตในทุกมิติ ในปี พ.ศ.2558 - 2560 โดยบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน
การฝึกทบทวนการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เป็นการจำลองเหตุการณ์จริง กรณีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุระหว่างเที่ยวชมในส่วนแสดงจากัวร์เทรล โดยจะให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้รับการอบรมมาอย่างต่อเนื่อง นำมาปฏิบัติจริงในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย หลัง
จากการฝึกอบรมในครั้งนี้แล้ว จะจัดการฝึกอบรมในขั้นสูงต่อไป เพื่อเข้าสู่ระบบผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ “First Responder” หรือ FR ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นต้นแบบของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ในการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสู่สากลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่
 
21 กันยายน 2559 , 18:53 น. , อ่าน 1279  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย