กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 นำเสนอโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 นำเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน
ที่ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะการถ่ายทอดจากชุมชนสู่ชุมชน เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการจัดการอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและบริการสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานได้แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก การค้นหาชุมชนเปิดรับสมัครอบรมให้ความรู้และคัดเลือกชุมชน ระยะสอง ค้นหาของดีชุมชน ออกแบบโปรแกรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และระยะสาม การประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการตลาด ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.สันป่าเปา อ.สันทราย และชุมชนท่องเที่ยวบ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแพมบก ต.ทุ่งยาว อ.ปาย และชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, บ้านป่าเมี่ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน และบ้านท่าสี อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง, บ้านทาปลาดุก อ.แม่ทา และ อ.บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, ชุมชนบ้านห้วยไคร้ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า และชุมชนบ้านแม่แอบ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย, บ้านสันป่าม่วง อ.เมือง และบ้านเมี่ยนผาแดง อ.แม่ใจ จังหวัดเชียงราย, บ้านร่องฟอง อ.เมือง และชุมชนห้วยอ้อ อ.ลอง จังหวัดแพร่, ชุมชนบ้านห้วยพ่าน อ.ทุ่งช้าง และ ชุมชนศิลาเพชร อ.ปัว จังหวัดน่าน
 
22 กันยายน 2559 , 18:58 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย