จังหวัดเชียงใหม่ลงนามความร่วมมือ การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชารัฐ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประชารัฐ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวม ลดลงร้อยละ 5
นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ “3Rs ประชารัฐ” ร่วมกับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเป็นจังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อลดปริมาณยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559 ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชน เป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหมู่บ้าน และชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านและชุมชน มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ในหมู่บ้าน และชุมชน ครบ 100% และประสานให้สถานประกอบการในพื้นที่กำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
 
22 กันยายน 2559 , 18:59 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย