กองทัพภาค 3 ประชุมศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดแผนแม่บทแก้ปัญหาฝิ่น พืชเสพติด และความมั่นคง โดยตั้งเป้า ในปี 2560 เน้นการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติด และผู้มีอิทธิพล ใน 118 หย่อมบ้าน ที่มีความ

  
    วันนี้(22 ก.ย.59) พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยในการประชุม คณะอำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ ว่า ในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีการลักลอบปลูกฝิ่น มากที่สุด จาก 11 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะที่อำเภออมก๋อย คิดเป็นร้อยละ 42 ของพื้นที่ปลูกฝิ่นทั้งหมด รัฐบาลจึงได้มีคำสั่งยกระดับพื้นที่อำเภออมก๋อยเป็นพื้นที่พิเศษ มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยขึ้น โดยประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการปลูกฝิ่น, ป้องกันเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จัดการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้ง ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 เป็นต้นไปจะเน้นหนักในหมู่บ้านที่มีความรุนแรงของปัญหา 118 หย่อมบ้าน จากเป้าหมายทั้งหมด 270 หย่อมบ้าน นอกจากนี้ยังพบว่า ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยทั้ง 2 อำเภอของจังหวัดตาก และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกฝิ่นรวมกัน คิดเป็น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปลูกฝิ่นทั้งประเทศ ดังนั้น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไปจะเน้นในเรื่องการข่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อปราบปรามกลุ่มนายทุน และผู้มีอิทธิพล ที่เข้าไปว่าจ้างชาวบ้านปลูกฝิ่นอย่างเด็ดขาด.//
 
22 กันยายน 2559 , 19:15 น. , อ่าน 1266  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา