จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของคลองแม่ข่า แหล่งน้ำที่ถือเป็นไชยมงคล คู่เมืองเชียงใหม่มาถึง 720 ปี

  
     วันนี้(22 ก.ย. 59) เวลา 10.00 น. นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า บริเวณสะพานแม่ข่าขัวมุง (ฝั่งตำบลป่าตัน - ข่วงสิงห์พัฒนา) ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ และเพื่อร่วมฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างเข้มแข็ง ในงานมีกิจกรรม การแสดงนิทรรศการผลงาน และกิจกรรมของเยาวชน สถานศึกษาและชุมชนในด้านการดูแลรักษาคลองแม่ข่า และการรักษาสิ่งแวดล้อม การกล่าวคำปฏิญญาคลองแม่ข่า ไชยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่ พิธีคืนน้ำใสให้แม่ข่า การขับร้องเพลงชาติ และเพลง "คืนคลองแม่ข่า" โดยโรงเรียนเครือข่ายนักเรียนและเยาวชนรักษ์คลองแม่ข่า จัดให้เยี่ยมชมประตูน้ำคลองแม่ข่า เพื่อควบคุมการระบายน้ำเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ และระบบการผันน้ำ และกิจกรรมศึกษา สำรวจ สาธิตและปฏิบัติการทำความสะอาด ดูแล รักษา ฟื้นฟู น้ำแม่ข่า กำจัดขยะ วัชพืช ปรับภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่งมีหน่วยงานและองค์กรเครือข่าย สถานศึกษาและชุมชนริมครองแม่ข่า นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.//
 
22 กันยายน 2559 , 19:17 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา