จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ ประเทศไทย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ ประเทศไทย ยกระดับทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เพิ่มบุคลากรที่เชี่ยวชาญในสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ประเทศไทย (Domestic Destination Management Company) มีผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2559 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะที่จำเป็นและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นและเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การพัฒนาทักษะครั้งนี้ เป็นการเพิ่มบุคลากรที่เชี่ยวชาญในสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มประเทศในเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ที่มีกรอบความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เป็นฐานการผลิตและการตลาดทั้งภายในกลุ่ม AEC และการค้ากับกลุ่มประเทศอื่น ๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่ส่งเสริมสนับสนุนการค้าการลงทุนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรมในกาพัฒนาทักษะในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการรับฟังบรรยาย การศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจ MICE ประสบการณ์และเทคนิคการต้อนรับลูกค้ากลุ่ม MICE รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์เมืองเก่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ
 
23 กันยายน 2559 , 13:50 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย