ปภ. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ถนนระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น พร้อมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ช่วงเทศกาลและช่วงปกติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไป พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อมูล ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ กว่า 90 คน ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนถูกกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญ และกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขแผนปฏิบัติงานในอนาคต
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย การเฝ้าระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและกลไกการบริหารความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ
 
23 กันยายน 2559 , 13:51 น. , อ่าน 1277  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย