สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ระดมความคิดเห็นสู่การเป็นเมืองมรดกโลก

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดงานสัมมนาระดมความเห็น “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก อดีต ปัจจุบัน อนาคต” สู่การผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองมรดกโลก
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก อดีต ปัจจุบัน อนาคต” เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และด้านวัฒนธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการชี้แจง ให้ประชาชนมีความเข้าใจต่อการเข้าสู่เมืองมรดกโลก ของจังหวัดเชียงใหม่และขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
นายชัยธวัช เสาวพนธ์ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เชียงใหม่มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการเป็นเมืองมรดกโลก ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้ อีกทั้งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ที่น่าสนใจ และพร้อมเข้าสู่การพัฒนาเมืองสู่ความเจริญรุ่งเรือง โดยควบคู่ไปกับการคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แต่ยังต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาชน ได้เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่เชียงใหม่จะได้รับจากการเป็นเมืองมรดกโลก และร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพ
พร้อมกันนี้ ในโอกาสที่เมืองเชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี ได้มีการเรียบเรียงเป็นหนังสือ “เชียงใหม่ 60 รอบนักษัตร อดีต ปัจจุบัน อนาคต” เพื่อนำประวัติศาสตร์สู่อนุชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาให้เข้าใจ และร่วมคงสิ่งที่ดีงามไว้ให้อยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่สืบไป
 
23 กันยายน 2559 , 15:13 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย