ปปส. ภาค 5 พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุก

  
    ปปส.ภาค 5 พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล ด้านการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดพื้นที่หมู่บ้านประชารัฐ จังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเชิงรุกในการทำลายเครือข่ายยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดพื้นที่หมู่บ้านประชารัฐ จังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ฝึกฝนยุทธวิธี ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านการสืบสวนปราบปราม และขยายผลคดียาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้านประชารัฐของจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นการมุ่งเน้นการดำเนินงานในหมู่บ้านประชารัฐ รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับและติดตามการดำเนินงานด้านสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างรูปแบบและแนวทางการดำเนินการด้านการสืบสวนขยายผลที่ถูกต้อง เน้นการดำเนินการเชิงรุก มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ที่โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การทำงานของชุดปฏิบัติการตำบลจะทำงานเกี่ยวข้องกับการปิดล้อมตรวจค้น สืบสวนขยายผล ยึดอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และต่อยอดการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในการทำงานเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
ทั้งนี้ รูปแบบในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดและประเด็นที่เกี่ยวข้องในงานด้านการสืบสวน ปราบปรามในพื้นที่หมู่บ้านประชารัฐ การฝึกปฏิบัติการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด และการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติ
 
23 กันยายน 2559 , 15:42 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย