สภาธุรกิจไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำระดับประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดโมเดล สนับสนุนการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรม

  
    วันนี้(24 ก.ย.59) นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ว่า การสัมมนาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำระดับประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคการศึกษา มาร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพื่อรับทราบปัญหาของนักธุรกิจไทยที่ดำเนินธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา และเวียดนาม เพื่อหาแนวทางและข้อสรุปร่วมกัน ในจัดทำ Data base Center โดยรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลทางธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัย ผลักดันโมเดลสนับสนุนการค้า และการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชนไทย ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และที่อยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงมหาดไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทยสภาธุรกิจไทย และสมาคมนักธุรกิจไทยใน CLMV ซึ่งจะมีการแต่งตั้งตัวแทนการค้าลักษณะสภาธุรกิจเพื่อเป็นกลไกทำงานเชื่อมโยงการค้า การลงทุน ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และจัดทำเป็นรายงานเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดโมเดล สนับสนุนและส่งเสริมการค้าของไทยให้เป็นรูปธรรมต่อไป.//
 
24 กันยายน 2559 , 15:35 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา