รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสาธยายท่ารำหน้าพาทย์ ท่ารำที่มีความสำคัญที่สุดในวงการนาฏศิลป์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดแก่ชนรุ่นหลังที่เชียงใหม่

  
     นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ เป็นประธานในพิธีสาธยายท่ารำหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ซึ่งกรมศิลปากรได้อนุมัติให้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับสำนักงานการสังคีตจัดทำโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2548 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ 50 พรรษา และอนุรักษ์เผยแพร่จารีตประเพณีไทยโบราณ โดยการทบทวนท่ารำที่ได้รับการถ่ายทอดเพื่อธำรงรักษาสืบทอดท่ารำที่มีความสำคัญที่สุดในวงการนาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ไม่ให้หลงลืมหรือผิดไปจากเดิม ท่ารำดังกล่าวเป็นท่ารำอสูรเทพ เป็นปางที่ดุร้ายของพระอิศวร เป็นท่ารำของมหาเทพแห่งการทำลาย ความตาย และผู้ให้กำเนิดนาฏศิลป์ถ่ายทอด ส่วนเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการรำมีมหิทธานุภาพสูงสุด มีฤทธิอำนาจที่จะดลบันดาลความสุขให้กับผู้เคารพบูชา เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันอันตราย เป็นศิริมงคลแก่ผู้แสดง และบรรเลง นับเป็นครั้งแรกของภูมิภาค และครั้งที่ 17 ของประเทศไทยที่มีการสาธยายท่ารำหน้าพาทย์ที่ถ่ายทอดกันมาของกรมศิลปากร
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่