ประเทศไทยเลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัด การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ระหว่าง 6 - 12 พฤศจิกายน 2559

  
    เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เตรียมให้การต้อนรับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงเอกอัครราชทูตจากนานาชาติ ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนด้านน้ำและการชลประทานจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน นายฉัตรชัย บุญลือ เลขานุการกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก : บทบาทการชลประทานต่อความยั่งยืนด้านอาหาร โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมชลประทานทั่วโลกได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการชลประทาน และการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำจืดของโลกลดลง จากปัญหาภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ รวมทั้งยังจะมีการแลกเปลี่ยนนโยบายนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนจะมีการจัดประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้นำด้านน้ำของแต่ละประเทศในหัวข้อ การบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์แหล่งน้ำร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เพราะในการประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งในระดับรัฐมนตรี, เจ้าหน้าที่ระดับสูง, เอกอัครราชทูตจากนานาชาติ, ผู้บริหารจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนด้านน้ำและการชลประทานจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คนซึ่งขณะนี้ มีรัฐมนตรีตอบรับเข้าร่วมการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 แล้ว 14 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, เกาหลีใต้, อินเดีย, อียิปต์, อินโดนีเซีย, เนปาล, ปากีสถาน, อิรัก, รัสเซีย, ซูดาน, ยูเครน, ซิมบับเว, แอฟริกาใต้และภูฏาน และอยู่ระหว่างรอการตอบรับอีก 10 ประเทศ โดยคาดว่าจะมีรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 25 ประเทศ.//
 
26 กันยายน 2559 , 18:20 น. , อ่าน 1274  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา