ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดมความคิดร่างแผนแม่บทฉบับที่ 5 ปี 2560 – 2564

  
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมระดมความคิดเห็น ร่างแผนแม่บทฉบับที่ 5 ปี 2560 – 2564 โดยน้อมนำองค์ความรู้แนวทางพระราชดำริไปพัฒนา สู่การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตามแผนแม่บทฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2559 พร้อมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อร่างแผนแม่บทฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ต้นทางเป็นป่าไม้ ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม และปลายทางเป็นประมง โดยน้อมนำองค์ความรู้ และแนวพระราชดำริไปพัฒนาบนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดีนำไปสู่การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ห้องประชุมสวนหกศูนย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยร่างแผนแม่บทฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 มุ่งเน้นดำเนินการตาม 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การศึกษาทดลองวิจัย และพัฒนา ยุทธศาสตร์การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้แล้วขยายกระจายไปสู่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ และโรงเรียน
พร้อมกันนี้ ได้มีการหารือ การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเยาวชนอาเซียนเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2559 การจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศครั้งที่ 67 ระหว่าง 6 – 12 พฤศจิกายน 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่
 
26 กันยายน 2559 , 19:33 น. , อ่าน 1289  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย