จังหวัดเชียงใหม่ เร่งชี้แจงให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ พร้อมตั้งศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เร่งสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการและนายจ้างให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว กำหนดให้มีการจ้างงานคนพิการในระบบสัดส่วน โดยหน่วยงานของรัฐ นายจ้าง สถานประกอบการเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน หากสถานประกอบการใดไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงาน จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะคำนวณจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดคูณ 365 วัน คูณจำนวนคนพิการที่ต้องรับเข้าทำงาน หรือไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้างานและไม่ส่งเงินเข้ากองทุน นายจ้าง สถานประกอบการสามารถให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลามภาษามือ หรือให้การช่วยเหลืออื่น ๆ แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างเลือกใช้วิธีการจ้างงาน หรือการส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีอาชีพ จะทำให้คนพิการได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่า ทำให้คนพิการมีอาชีพ และแสดงศักยภาพและความรู้ความสามารถนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนสมัครงานและจัดหางาน บริการแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา บริการข้อมูลข่าวสาร ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5311 – 2744 – 6 ต่อ 25 – 26
 
26 กันยายน 2559 , 19:36 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย