จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2559

  
    คณะกรรมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 25 อำเภอ 2,066 หมู่บ้าน ประจำปี 2559
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระดับหมู่บ้านโดยใช้เกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ให้จัดหมู่บ้านออกเป็น 3 ระดับ คือ พออยู่ พอกิน, อยู่ดี กินดี. และมั่งมี ศรีสุข เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ใช้ข้อมูลในการวางแผนการติดตามสนับสนุน และพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลการจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย ประดับด้วย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ได้ดำเนินการตรวจสอบ และรับรองการประเมินจัดระดับ ในพื้นที่ 25 อำเภอ จำนวน 2,066 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 6 x 2 และเป็นแหล่งเรียนรู้ 155 หมู่บ้าน ระดับพออยู่ พอกิน 1,754 หมู่บ้าน ระดับอยู่ดี กินดี 135 หมู่บ้าน และระดับมั่งมี ศรีสุข 22 หมู่บ้าน
สำหรับการประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการระดับอำเภอ ได้ส่งผลการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น เพื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา ตรวจสอบ และรับรองเพื่อประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 233 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น ระดับพออยู่ พอกิน จำนวน 149 หมู่บ้าน ระดับอยู่ดี กินดี จำนวน 66 หมู่บ้าน ระดับมั่งมี ศรีสุข จำนวน 18 หมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผลการประเมินความ อยู่เย็น เป็นสุข หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 จำนวน 233 หมู่บ้าน พบว่า ความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น จำนวน 212 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 90.99 ความสุขมวลรวมคงเดิม จำนวน 21 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.01
 
30 กันยายน 2559 , 15:48 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย