ประชาชนชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด สถาบันการศึกษา สมาชิกชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีแก่บ้านเมือง และประเทศชาติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ด้านวรรณคดี ศาสนา พระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่ เป็นประเภทร้อยแก้ว บทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ ได้แก่ ชุมนุมพระบรมราโชบาย 4 หมวด หมวดวรรณคดี โบราณคดี ธรรมคดี และตำราตำนานเรื่อง พระแก้วมรกต ทรงริเริ่มค้นคว้า ศิลาจารึกในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในรัชสมัยของพระองค์ทรงเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง มีการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ ถึง 10 ประเทศ ทรงยึดนโยบาย “ผ่อนสั้น ผ่อนยาว” มาใช้กับประเทศมหาอำนาจ อันทำให้ไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทย ทรงคำนวณทางดาราศาสตร์พบว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเห็นได้ ณ ท้องฟ้าที่ตำบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการคำนวณล่วงหน้าถึง 2 ปี ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ตามที่พระองค์ได้ทรงคำนวณไว้ทุกประการ นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่
 
1 ตุลาคม 2559 , 17:48 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย