เครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุภาคเหนือจัดงานวันผู้สูงอายุสากลประจำปี 2559

  
    เครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุภาคเหนือจัดงานวันผู้สูงอายุสากลพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาสังคมไทยไร้วยาคติประจำปี 2559
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด งานวันผู้สูงอายุสากลประจำปี 2559 พลังผู้สูงอายุ ร่วมพัฒนาสังคมไทยไร้วยาคติ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผู้สูงอายุและสร้างความตระหนักต่อสังคม สาธารณชนให้เห็นความสำคัญในพลังทางสังคม และคุณูปการของผู้สูงอายุในการพัฒนา และสร้างความตระหนักต่อสังคมไทยในประเด็นวยาคติ โดยการนำเสนอผลงานความสำเร็จของชมรมผู้สูงอายุที่โดดเด่นกับภาคส่วนต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับรู้ รับทราบ และตระหนักถึงผลกระทบของวยาคติ รวมทั้งบทบาทและความสำคัญของพลังผู้สูงอายุในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่ 4 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอนกว่า 200 คน
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากล และส่งเสริมหลักการด้านสิทธิของผู้สูงอายุ 4 ประการ คือ การยืนหยัดได้ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วม การได้รับการดูแลการเติมเต็มด้วยตนเองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และในปี 2559 องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์คัดค้าน เรื่อง วยาคติ ที่เป็นความคิดที่มีอคติและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและวัยสูงอายุ โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมและรณรงค์ภาพลักษณ์เชิงบวกวัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ ด้วยการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีด้วยระบบข้อมูล ที่ช่วยเสริมสร้างพลังและส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมทางสังคมรวมทั้งสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงบวกและการเป็นตัวแทนสื่อมวลชนของผู้สูงอายุเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้ใช้การนำไปเป็นทิศทางในการดำเนินการร่วมมือกับผู้ผู้สูงอายุและภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
1 ตุลาคม 2559 , 17:50 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย