จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “รู้จัก ไมซ์? MICE Education Learning"

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “รู้จัก ไมซ์? MICE Education Learning" เร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE ภายใต้โครงการเชียงใหม่ MICE City
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมให้ความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษา เป็นการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน "อุตสาหกรรมไมซ์" เป็นอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากอุตสากรรมไมซ์ เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างแท้จริง รวมทั้งเข้าใจถึงแนวทางในการบริหารจัดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่มีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไป คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ จะมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อร่วมประชุมบริษัท การท่องเที่ยวจากรางวัลที่ได้รับ การเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาติ อุตสาหกรรมไมซ์สามารถนำท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มนี้ มีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 3 - 4 เท่า อุตสาหกรรมไมซ์ มีภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแตกต่างกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ผู้จัดงานประชุม ผู้จัดงานนิทรรศการ สถานที่จัดประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น
 
4 ตุลาคม 2559 , 18:02 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย