จังหวัดเชียงใหม่เร่งสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับไวรัสซิก้าและไข้เลือดออกแก่คนในชุมชน ขอความร่วมมือก่อนโพสต์และแชร์ภาพ หรือข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ป่วย ที่จะนำไปสู่ความสับสนได้

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือประชาชนในการโพสต์และแชร์ข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพราะจะทำให้เกิดความสับสน เข้าใจผิด และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ ขณะเดียวกันได้ เร่งจัดทำแนวทางดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา พร้อมกำชับทุกอำเภอที่พบการติดเชื้อให้เข้มงวดการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยสถานที่ที่ยังพบลูกน้ำยุงลายในภาชนะสูง คือ ศาสนสถาน โรงเรียน โรงงานและโรงพยาบาล จากการตรวจกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 872 ราย พบผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสซิกา ทั้งหมด 16 ราย ในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภ์ 3 ราย อยู่ในความดูแลของสูตินรีแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่พบรายล่าสุดตรวจพบเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นชาย อายุ 33 ปี ซึ่งพักอาศัยในพื้นที่ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย ส่วนอาการของผู้ป่วยที่พบติดเชื้อไวรัสซิกา ผู้ป่วยทั้ง 16 ราย ส่วนใหญ่ มีไข้ ต่ำๆ ออกผื่นอาการดีขึ้นเป็นปกติทุกราย จากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม – 2 ตุลาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 4,100 ราย เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคืออายุ อายุ 25-34 ปี และอายุ 10 -14 ปี โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่วาง อำเภอเมือง และ อำเภอสันกำแพง.//
 
7 ตุลาคม 2559 , 10:00 น. , อ่าน 1284  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา