จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2560

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปี พ.ศ. 2559 ปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูล และบทเรียน ในการวางแผนแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะดำเนินการเปิดศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และจะมีการประชุมคณะทำงานชุดใหญ่ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ในการเตรียมแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้มีความพร้อมมากที่สุด เพื่อที่จะรับมือกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ประชุม มีความเห็นร่วมกันว่า จะนำ อสม. มาร่วมในคณะทำงานประจำตำบลและหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า และสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังในพื้นที่ ที่ไม่เคยเกิดปัญหาไฟป่า เนื่องจากจะเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมของใบไม้แห้ง เศษวัสดุ วัชพืช ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี และอาจจะเกิดไฟป่าขึ้นได้ หากมีสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งจัด
ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จะมีการประชุมสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อจะหารือในเรื่องของหมอกควันข้ามแดน แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกัน และจะมีการหารือกับทางกงสุลเมียนมา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย
 
7 ตุลาคม 2559 , 17:46 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย