มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13

  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด“นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด” ครั้งที่ 13 ผลงานผู้สอนศิลปะ สาขาวิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13 เป็นการนำเสนอผลงานศิลปกรรมที่มีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่และบริการวิชาการเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์แก่สาธารณชน บูรณาการ การเรียนการสอนและเป็นตัวอย่างองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักศึกษาและสร้างผลงานวิชาการ วิจัยสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับวิชาชีพ แสดงศักยภาพการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของผู้สอนศิลปะ โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 60 ผลงานจากอาจารย์ 37 คน ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559
ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด เป็นนิทรรศการที่แสดงผลงานของอาจารย์ผู้สอนสาขาทัศนศิลป์ จัดแสดงเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในแต่และปีทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรตินำผลจากศิลปินแห่งชาติมาจัดแสดงด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้นำเสนอผลงานและนักศึกษาเองได้ศึกษาศิลปะผ่านเวที “นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด” เพื่อก้าวสู่บัณฑิตนักปฏิบัติต่อไป
ผศ.ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม กล่าวว่า นิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอด แรกเริ่มก่อตั้งจากกลุ่มอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานศิลปะให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ โดยยึดแนวปฏิบัติที่ว่าเมื่อมีครูนักปฏิบัติแล้วก็ต้องมีบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยเช่นกัน เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจจากศิลปินสู่ศิลปินต่อไป
ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการกลุ่มเจ็ดยอดครั้งที่ 13 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2559(หยุดทุกวันจันทร์) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) ในเวลา 08.30 -17.00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
8 ตุลาคม 2559 , 17:55 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย