จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความพร้อมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา”

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” และกิจกรรมชุมชนดีเด่นต้นแบบ ระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2559
ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามความพร้อมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” ซึ่งจะจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2559 จะเป็นรวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่มีต่อปวงชนชาวไทย รวมถึงการสานต่อแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงกิจกรรมภายในการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บูรณาการร่วมกันนำเสนอนิทรรศการของทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ โครงการพระราชประสงค์ และพระราชกรณีกิจ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการนำเสนอผลงานของโครงการหลวง นิทรรศการความเป็นมาของโครงการหลวง องค์ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริ ภายในอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2559 และส่วนที่ 2 จะเป็นการจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนต้นแบบแห่งความดี ก็จะมีการนำเสนอชุมชนต้นแบบดีเด่นของแต่ละจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยจะดำเนินการจัดแสดงในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559 ในบริเวณด้านหน้าหอคำหลวง เป็นการจำลองวิถีชีวิตของชุมชนต้นแบบดีเด่นแห่งความดี เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถนำไปทดลองใช้ ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาทตรา” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2559 โดยแจ้งที่จุดชำระค่าเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ว่า “มาชมนิทรรศการ บัวบาทยาทตรา”
 
10 ตุลาคม 2559 , 15:09 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย